ชลบุรี I เมืองพัทยาเตรียมปรับปรุง รร.มพย. 11 ต้นแบบ รร.ระดับโลกศตวรรษที่ 22

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของโรงเรียนเมืองพัทยา 11​ (มัธยมสาธิตพัทยา) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความจำเป็นของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) พบว่าต้องการในเรื่องของห้องน้ำของโรงเรียน ที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม ​มีน้ำรั่วไหลซึม​ จนไม่สามารถใช้การได้​ จุดจอดรถและเพิ่มเติมจุดจอดรถภายในโรงเรียนเรียน​ จุดบริการน้ำดื่มที่มีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานสาธารณสุข และสถานที่รับรองอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่องานกับทางโรงเรียน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาในเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน ที่คณะทำงานนายกเมืองพัทยาได้ดำเนินการมาตลอดสัปดาห์ ในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นั้น

เมืองพัทยาได้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำร่องผลักดันพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 22 สู่โรงเรียนต้นแบบระดับโลกแห่งแรกของประเทศ

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการมาตลอดสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม พบว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นั้น มีความจำเป็นในส่วนของการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำทั้งบนอาคารเรียนและนอกอาคารให้มีความพร้อมใช้หลังทรุดโทรมตามกาลเวลา และเพื่อความเพียงพอต่อปริมาณบุคลากรครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลส่วนนี้เพื่อพิจารณางบประมาณดำเนินการต่อไปในเร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts