สระแก้ว I บจก. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประเสริฐ  นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,200 กล่องแอลกอฮอล์จำนวน 1,600 ชุด ถุงมือยาง 20 กล่อง และเครื่องวัดอุณภูมิ 12 ชุด รวม 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,600 ครัวเรือน

โดยมีคุณนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย และ นางลดาวัลย์ จันทร์สมร ปรธาน อสม.หมู่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์  และนางนารีรัตน์ สาทิพจันทร์ ประธาน  อสม.บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 4 และอดีตกำนันตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของผู้ประกอบการกับชาวบ้านและชุมชนที่อยู่รวมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันรวมถึงการแบ่งปั้นดูแลทุกข์สุขกันและกันในยามวิกฤตการณ์แบบนี้

Related posts