สตูล I อบต.ควนกาหลง ัดตั้งด่านคัดกรองและค้นหาเชิงรุก

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง นำโดยนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมกับอำเภอควนกาหลง และสถานีตำรวจภูธรควนกาหลง จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรอง และค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสตูล อ้างอิง หนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต ๐๐๒๓.๓/๒๓๘๑ ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ที่ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจ และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้นย้ำว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกพื้นที่ #ที่เดินทางมาต้องสวมหน้ากากอนามัย 100%   และขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่ที่ยังมีความจำเป็นเดินทางมา ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอชนะหรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองดังกล่าว ณ บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมซอย 10 หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน #โควิด19ระลอกใหม่

นิตยา I สตูล

Related posts