นครสวรรค์ I ปิดครบ 8 หมู่บ้าน ปักป้ายเขตควบคุมโรค กั้นเชือกแดง ห้ามเข้า-ออก

สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วไปนั้น ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีรายงานถึงปริมาณผู้ป่วยและจำนวนเตียง ที่ยังสามารถทำการรับได้ดังนี้คือ ที่โรงพยาบาลสนาม ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 80 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม 52 ราย เป็นชาย 19 ราย หญิง 33 ราย สำหรับที่โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งในจังหวัดสามารถรับผู้ป่วยได้ 315 ราย มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 145 ราย เป็นชาย 69 ราย หญิง 76 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สามารถรับผู้ป่วยได้ 188 ราย มีผู้ป่วยรวม 84 ราย เป็นชาย 44 ราย หญิง 40 ราย โดยภาพรวมทั้งหมดยังสามารถรับผู้ป่วยได้อีกทั้งสิ้น 198 ราย

ส่วนที่อำเภอชุมแสงหลังจากมีการประกาศปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสงเนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และวันนี้มีการประกาศ ปิดหมู่บ้านครบทั้งหมดทุกหมู่ ในตำบลพันลานตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 8 มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวม 119 ครัวเรือน 322 ราย แบ่งเป็นแต่ละหมู่ดังนี้คือหมู่ 1 มี 9 ครัวเรือน  33 ราย หมู่ 2 มี 10 ครัวเรือน 30 ราย หมู่ 3 มี  56 ครัวเรือน 141 รายและรอบนอกหมู่ 3 อีก 18 ครัวเรือน 54 ราย หมู่ 4 มี  17 ครัวเรือน 52 ราย หมู่ 5 มี 4 ครัวเรือน 7 ราย หมู่ 6 มค 1 ครัวเรือน 1 ราย หมู่ 7 มี 2 ตัวเรือน 2 ราย หมู่ 8 มี 2 ครัวเรือน 2 ราย

ทั้งนี้โดยรอบตำบลพันลานและบริเวณช่วงถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง มีการปักป้าย ตั้งเต็นท์ กั้นเชือกและติดประกาศว่า เขตควบคุมโรคติดต่อ ห้ามเข้า ห้ามออก ห้ามจอดห้ามแวะ เป็นระยะทาง 500 เมตร ตลอดแนวเส้นทางถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง และยังมีการฉีดยาฆ่าเขื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเต็นท์ ในด้านการช่วยเหลือดูแลมีเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล อสม. คอยกำกับควบคุมดูแลร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนทางด้านอาหารการกิน น้ำดื่ม มีผู้บริจาค ไปมอบให้ที่เต็นท์หน่วยประสานงานและเจ้าหน้าที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลพันลานทุกครัวเรือนที่ถูก จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

Related posts