เชียงใหม่ I สร้างพระและพระธาตุรักษาป่าต้นน้ำ

จากสถานการณ์ป่าต้นแหล่งน้ำแม่นาวางได้เหลือน้อยลงไปทุกวันแปรเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการทำลายของชาวบ้านที่ไม่ได้คิดถึงลูกหลานว่าวันข้างหน้าจะเหลือต้นทุนแหล่งน้ำหรือไม่ นับวันป่าจะหายจนหมดป่า ทางคณะพระสงฆ์จึงได้คิดว่าต้องสร้างพระทันใจและพระธาตุเพื่อปกป้องป่าต้นน้ำแห่งนี้ ได้ร่วมกันหลายฝ่ายทั้งพระสงฆ์ผู้ใหญ่ กำนันตำบลบ้านหลวงทั้งกำนันเก่ากำนันใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตำบลบ้านหลวง

ทางพระครูวินัยพรพิษณุสุทธิมโน เจ้าอาวาสวัดป่าแดง  พระครูใบฏิกาอาทิตย์อภินันโท เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง ได้จัดสร้าง พระธาตุนกยูงทอง และพระเจ้าทันใจ ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างให้คนทำลายป่าได้เกรงขามไม่มาทำลายป่าในพื้นที่นี้ และเป็นการสร้างเพื่อเป็นศิริมงคลกับป่าต้นแหล่งน้ำ ซึ่งทางพลเอกธนา จารุวัติ  ได้สร้างฝายตามศาสตร์พระราชา เมื่อปี 2559จนแล้วเสร็จสามารถให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้ำทำการเกษตรกรรมตลอดปี และใช้มานานหลายปีจนทางกรมชลประทานได้เข้ามาสำรวจและจัดงบประมาณสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถจุน้ำได้มากกว่า 10 ล้านลูกบาตรเมตร งบปี 2563 ด้วยงบประมาณ 395 ล้านบาท

ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2566  ทางคณะสงฆ์จึงสร้างพระเจ้าทันใจและพระธาตุนกยูงทอง เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้ชาวบ้านร่วมกันรักษ์ป่าอนุรักษ์ไว้สืบต่อลูกหลานเพื่อเป็นต้นทุนน้ำในการอุปโภคบริโภคสืบยาวนาน ฟังดูอาจจะแปลกใจทำไมถึงตั้งชื่อพระธาตุว่านกยูงทอง เพราะว่าในสมัยเมื่อไม่นานมานี้ พื้นที่นี้มีนกยูงสีทองจำนวนมากที่ตั้งถิ่นฐานในป่าทืบแห่งนี้ มายุคสมัยนี้ไม่พบแล้วเพราะป่าเสื่อมสภาพเป็นเข้าหัวโล้น จนชาวบ้านต้องทำการอนุรักษ์กันมาจนถึงทุกวันนี้ จึงตั้งชื่อเพื่อให้ลูกหลานทราบว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไร ตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้ทราบและเล่าต่อกันมา

เป็นเรื่องที่ดีที่ยังมีพระสงฆ์นักบริหารส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองประชาชนที่ยังร่วมกันต่อต้านการบุกรุกทำลายช่วยอนุรักษ์ป่ารักษาต้นแหล่งน้ำแม่นาวางที่หล่อเลี้ยงประชาชนหลายตำบลในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จนต้องสร้างพระและพระธาตุนกยูงทองขึ้นเพื่อให้คนที่บุกรุกได้สำนึก มาร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อกันไป วันนี้ได้นิมนต์พระเจ้าคณะอำเภอฝาง พระเจ้าคณะอำเภอแม่อาย พระเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พร้อมทั้งพระเจ้าคณะตำบลในอำเภอแม่อายมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ยกยอดฉัตรพระธาตุนกยูงทองและปิดหัวใจพระธาตุ ตามความเชื่อทางศาสนาล้านนาไทย

สำราญ I เชียงใหม่

Related posts