เชียงราย I ปกครอง ต.ท่าก๊อ ยกระดับปิดทุกหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าก๊อ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยการนำของ นายสันธาน ชาญเดช กำนันตำบลท่าก๊อ  อาศัยอำนาจ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล – พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และ คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ 27/2564 ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลท่าก๊อทำการปิดหมู่บ้าน ตั้งด่านชุมชน คัดกรองโรคโควิด 19 ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้าน ให้ทุกด่านมีสมุดบันทึกผู้มาติดต่อ หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องเข้าหมู่บ้าน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ คัดกรอง

โดยละเอียด แล้วทำบันทึก ที่อยู่ เบอร์โทร ( เน้นย้ำต้องมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ) ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ให้ลูกบ้านท่านทราบ ให้อยู่แต่ในหมู่บ้านของตนเอง ไม่ให้เข้าไปในเขต หมู่บ้านอื่น ให้ผู้ใหญ่บ้านและ คณะกรรมการ เข้มงวดผู้ถูกกักตัวให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศปก.ต. โดยเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีทุกราย พร้อมทั้งให้ ผญบ. และ คณะกรรมการ ออกตรวจตรา เขตหมู่บ้านไม่ให้ ประชาชน มีพฤติกรรม เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  เช่น มั่วสุมดื่มสุรา รวมตัวกันมากกว่า 10 คน และ งดจัดงานรื่นเริง ต่าง ๆ ยกเว้น งานศพ แต่ให้จัดด้วยความระมัดระวัง ลดพิธีการต่าง ๆ จำกัด แขกผู้มาร่วมงาน

และในกรณีที่มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ถูกกักตัว ให้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยฯ ประธาน อสม. ชรบ. กรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม เลือกบุคคล ใด บุคคลหนึ่ง ทำหน้าที่หน้าที่ควบคุมสถานการณ์แทน โดยให้กำกับ ดูแล สั่งการ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ถือปฏิบัติ ตามคำสั่งนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากมีคำสั่งเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบต่อไป

Related posts