ชลบุรี I ปตท.เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียว ที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านบางละมุงฝั่งธน ได้รับการสนับสนุนประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดโครงการให้ความรู้ อบรมสร้างอาชีพให้ผู้สนใจ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอำเภอ กล่าวความเป็นมาโครงการ และมีกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมทำหมูแดดเดียว โดยมี คุณประภาวดี สิทธิเวช ครูฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ มาให้ความรู้ด้านวิธีการทำหมูแดดแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย และได้มาตราฐาน ทั้งนี้ยังมีการอบรมในด้านการสร้างอาชีพ ขายสินค้าออนไลน์ โดยมี คุณวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล มาเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts