นครสวรรค์ I ม.ราชภัฏ จัดงานนิทรรศการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ผศ. ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯภด้จัดงานนิทรรศการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนโรงเรียน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบะ้ป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายชุมชน โรงเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมกันมาตลอด

โดยทีมงาน “มนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ซึ่งทางผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และติดตามทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในการจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย

1) คณะมังกรกลีบบัว จากโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
2) รำวงย้อนยุค จากชุมชนตำบลพยุหะ
3) เต้นกำรำเคียว จากชุมชนตำบลสระทะเล
4) รำโทน/รำชี้บท จากตำบลเขาทอง

ในการจัดงานนิทรรศการและการแสดงครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธีได้มอบรางวัล โล่เกียรติคุณ และป้ายโรงเรียนต้นแบบ โดยมีรองอธิการ ทีมคณบดีคณาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนจากโรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Related posts