ศรีสะเกษ I ชมรม STRONG – จิตพอเพียงฯ มอบเงินสนับสนุน รพ.ศรีสะเกษ

ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนิติศักดิ์  วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรม STRONG  – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต และ นายอิสระชน  นันทะบัน ประธานชมรม STRONG  – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งโค้ช และเครือข่ายชมรม ได้มอบเงินสด จำนวน 25,059.-บาท ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ

โดยผ่านนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและทีมแพทย์พยาบาล

สำหรับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3  และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมภายใต้ความเอื้ออาทร

ขณะที่ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กล่าวขอบคุณคณะฯ ที่มองเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับจะส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวต่อให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ซึ่งขณะนี้ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขณะที่ยังมียอดสะสมเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 112 ราย จากการติดเชื้อ ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มานี้ จำนวน 193 ราย รักษาหายแล้ว 81 ราย อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยังครองแชมป์ มีผู้ป่วย 32 ราย รองลงมาเป็นอำเภอกันทรารมย์ 29 ราย

อิสระชล : วสันต์ ศรีสะเกษ

Related posts