ลพบุรี I กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ นำกำลังพลจิตอาสาแจกหน้ากากอนามัย

พันโท รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี ได้เดินเท้าลงพื้นที่ด้วยตนเอง ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ของหน่วยฯ และ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลป่าตาล เพื่อนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายแก่ประชาชน

พร้อมทั้ง ร่วมกันนำแผ่นโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และการป้องกันตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเชื้อโควิด 19 ไปติดตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่น ในการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีความเสี่ยง 7 โรค อันตราย

ซี่งมีความจำต้องได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้แก่ตนเอง เพื่อลดความรุนแรงของโรค หากติดเชื้อ หรือลดอัตราการเสียชีวิต ให้กับประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

สมชาย I ลพบุรี

Related posts