นครสวรรค์ I นายก อบจ. เดินหน้าทำศูนย์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลทุกด้านในงาน อบจ.

พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ เปิดเผยว่า อบจ. นครสวรรค์ เดินหน้าจัดจั้งศูนย์ข้อมูลของ อบจ. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดทุกด้าน โดยจัดการประชุมร่วมทุกฝ่าย ประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. นายนิมิต​ ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง​ นางบุณยวีร์​ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​ และผู้แทนจากคณะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ​

สำหรับศูนย์ข้อมูล อบจ. นครสวรรค์ หรือ ศูนย์ CCOC (Command and Control Operation Center) จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานทุกด้านของ อบจ.นครสวรรค์ ทั้งบุคลากร งบประมาณ งานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่รอการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในการประชุม ศึกษาปัญหาร่วมกัน ทุกฝ่ายจะทราบข้อมูลทั้งหมด จะได้ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมแก้ไขปัญหา รวมทั้งร่วมสนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งาน/โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยด้วยดี มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถให้บริการด้านข้อมูลให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ในด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล แบ่งเป็น โครงสร้างการบังคับบัญชา ระบบกำกับการ ระบบสั่งการ ระบบดำเนินการ และระบบรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็น ส่วนของศูนย์ข้อมูล จะแบ่งเป็น ข้อมูลน้ำ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลโครงการ ข้อมูลประชากรแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลปศุสัตว์ ข้อมูลการดำเนินการ และการรายงานย้อนกลับ เพื่อนำมาประมวลผล ศึกษา แก้ไขปัญหา ก่อนดำเนินการในรอบใหม่

โดยในเบื้องต้นมีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ อบจ.​  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลตามแหล่งน้ำต่างๆให้เป็นตามสภาพจริง​จากการลงพื้นที่ของนายก อบจ.และคณะกองช่าง ไว้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาทางน้ำ แหล่งน้ำ และปัญหาน้ำที่ผ่านมา เพื่อวางแผน หาทางแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะได้ครบวงจรและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการลดความขัดแย้งเรื่องน้ำในทุกพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

ศูนย์ข้อมูลน้ำ​ จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำ​ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เบื้องต้น​  ซึ่งข้อมูลพื้นฐานจะลดปัญหาความซับซ้อนลง​ ทั้งยังสามารถประเมินปริมาณ​น้ำ​ พยากรณ์เรื่องน้ำได้จากข้อมูลที่มี และยังเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลน้ำในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ด้านการระวังป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้งได้อย่างแน่นอนและแม่นยำ

Related posts