โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือ

จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชนในทุกพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 โดยได้แจกจ่ายปริมาณน้ำไปแล้วกว่า 3,726,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,397 ครัวเรือน

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป

Related posts