ระยอง I นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เทศบาลตำบลมาบข่า ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 หลังมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบข่าเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายพงษ์เทพ ด้วงประเสริฐ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดประชุม และมีนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า เป็นเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม

นายอาจิน อ่ำพูด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมถึงโยบายเร่งด่วนสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายเพื่อประชาชนเป็นสุขมี 6 ด้าน

ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ 6.นโยบายด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

Related posts