เชียงราย I นายก อบจ. ลงพื้นที่อำเภอเชียงของ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอเชียงของ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงของ ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ และลงพื้นที่ Landmark แห่งใหม่ของอำเภอเชียงของ

ในการนี้ นายก อบจ.เชียงราย เผยว่า “อบจ.เชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอเชียงของที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลงในทิศทางที่ดี อบจ.เชียงราย จะได้ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำเอาจุดเด่นของจังหวัดเชียงราย คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นตัวช่วยพัฒนานำเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดเชียงราย”

Related posts