ราชบุรี I มอบนโยบายและเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ครั้งแรก โดยมี นายกฤษฎา ประดิษฐกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวคำปฎิญานตน

และจัดให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้แก่ นายลำพูล ทองคง นายธานินทร์ หาญวานิช รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และนางนภัสวรรณ นุ่มนวล เลขานุการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อความเจริญของท้องถิ่นสอดคล้องในการพัฒนาพื้นที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ประชารัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา เชิดชูท้องถิ่น พัฒนาบ้านเกิด ยกย่องชุมชน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts