ชลบุรี I นายกตั้ม ทต.บางเสร่ พร้อมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อชาวบางเสร่

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบางเสร่ (ทต.บางเสร่) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายวันชาติ วรรณพราหมณ ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภา ทต.บางเสร่ ครั้งแรก เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.บางเสร่และสมาชิก จำนวน 12 คน ตามที่ กกต.จังหวัดชลบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้ง

พร้อมประดับเครื่องหมายอินธนู และมอบประกาศผลการเลือกตั้งให้กับ สท.บางเสร่ ทั้ง 12 คน นายชัยวัฒน์ อินทร์อนงค์ นายกเทศมนตรีตำบางเสร่ หรือนายกตั้ม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศมนตรีฯ พันเอก สมหวัง ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนางนฤมล จตุทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ โดยมี นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นการชั่วคราว มีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในครั้งนี้

หลังจากมอบหมายให้ นายบัณฑิตย์ ยุญโยประการ สท.เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีอายุสูงสุด 73 ปี ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว นำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซิ่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

ในที่ประชุมได้มีมติให้ นาวาตรี ธวัช คงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ นายเฉลิม เงินท้วม เป็นรองประธานสภาฯ และ นางรุ่งรัตน์ สุวรรณพงษ์ สท.บางเสร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

โดยในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ยังได้มีมติให้ กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย โดยกำหนดให้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ในวันที่ 14 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ก่อนปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

นาย เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมแสดงความยินดี ต่อนายกตั้ม และทีมงานที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลบางเสร่ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสร่ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เอื้ออาทร ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีระบบเศรษฐกิจที่ดีต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts