ตราด I กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงานสุ่มตรวจเรือ 5 ลำ ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ภายใต้อำนวยการของ น.อ.อิทธิพล  เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ทหาร) มอบหมายให้ ร.ท.ภิรมย์  เกษกุล จนท.ธุรการ ฝ่ายนโยบายและแผนฯ และ พ.จ.ท.วัฒนศักดิ์  เวชสถล จนท.กอ.รมน.จังหวัด ต.ร. ร่วมบูรณาการกับ กรมประมง, หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงทะเลตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, แรงงานจังหวัดตราด  ประกันสังคมจังหวัดตราด และ ศรชล.จังหวัดตราด

ออกตรวจเรือประมงทะเล แรงงานต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด เมื่อ 7 พ.ค.64  โดยสุ่มตรวจเรือทั้งสิ้น จำนวน 5  ลำ ได้แก่เรือ ช.วสันต์สมุทร 2 แรงงานต่างด้าว 4 คน (กัมพูชา 3 ไม่มีสถานะ เรือ ต.ธงชัยนาวี แรงงานต่างด้าว 3 คน (กัมพูชา 2 ไม่มีสถานะ 1) เรือ ร.ธนศิริ 2 แรงงานต่างด้าว ๔ คน  ชาวเมียนมาร์ เรือ ก.ชาติเจริญ 1 แรงงานต่างด้าว 5 คน (กัมพูชา 4 ไม่มีสถานะ 1) และเรือ ศิริทรัพย์ 4 แรงงานต่างด้าว 6 คน ชาวกัมพูชา

การตรวจเป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่พบผู้กระทำความผิด ได้รับความร่วมมือจากผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกลำ เป็นอย่างดียิ่ง

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts