นครสวรรค์ I ประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ITA

ณ ห้องสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Related posts