น้ำใจ พสบ.ทร.มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ผ่าน ผบ.ทร.สนับสนุนแก้ไขวิกฤติ โควิด 19

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้กองทัพเรือ นำไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขวิกฤต โควิด-19 จากคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นต่างๆ ทั้งหมด 14 คณะ ดังนี้

ประธานชมรม พสบ.ทร. และ เลขาฯ ชมรม พสบ.ทร.มอบแผ่นป้ายบริจาคเงิน จำนวน 1,441,500 บาท และมอบแผ่นป้าย พสบ.ทร.รุ่นที่ 16 บริจาคเงิน จำนวน 122,000 บาท และในนาม พสบ.ทร.รุ่นที่ 4 บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

นอกจากนี้ คณะพสบ.ทร.รุ่น ต่างๆ ร่วมบริจาคเงินผ่าน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามลำดับดังนี้

 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 1 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 2 บริจาคเงินจำนวน 116,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 4 บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 5 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 6 บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 8 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 9 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 11 บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,000 บาท

 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 12 บริจาคเครื่อง Capnography จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์ PAPR 2 ชุด มูลค่า 134,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 13 บริจาคเครื่อง PAPR 1เครื่อง จำนวน 42,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 14 สนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดป้องกันเชื้อโรคชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (coverall) รวมมูลค่า 125,500 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 15 บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 16 บริจาคเงินจำนวน 122,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 17 มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท
 • คณะพสบ.ทร.รุ่นที 18 มอบบริจาคเงินจำนวน 102,000 บาท

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างหนัก ทำให้ต้องขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว คณะ พสบ.ทร.จากรุ่นต่างๆ จึงได้รวบรวมเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้แก่กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนในการใช้ปฏิบัติงาน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ ไปให้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ หรือ พสบ.ทร. เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศต้องการเห็นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างค่านิยมให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ในการที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสานประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตน

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมฯเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศ และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ดูงานอย่างเข้าใจในพันธกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ และมีพลังแห่งความรัก สามัคคี ที่จะร่วมกันรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์ไปสู่สังคม ประเทศชาติต่อไป

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts