จันทบุรี I ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 พร้อมจองฉีดวัคซีน

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีการตรวจเชิงรุกเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และ กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือชาวจังหวัดจันทบุรี ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวส์ งด ออกจากเคหะสถานในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.

เบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพที่มีเหตุจำเป็น ขอให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษ อาทิ  การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ต่าง ๆ การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำในเวลาพิเศษ ผู้เข้า ออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผัดเวลาที่กำหนดไว้  หรือเหตุจำเป็น อื่น ๆ เป็นต้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวด ในการเข้าตรวจพื้นที่ตั้งด่านตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ

จัดสายตรวจออกตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของสถานที่กิจการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

รวมทั้งเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ รวมทั้ง ร้านอาหารให้นั่งทานได้ถึง 3 ทุ่ม เปิดให้ขายกลับบ้านได้ถึง 4 ทุ่ม / ร้านอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายกลับบ้าน  ห้ามนั่งในร้าน / ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้ปิด 3 ทุ่ม / ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ร้านขายของชำหรือกิจการที่มีลักษณะทำนองเดียวกันให้ปิด 4 ทุ่มเปิดตี 4 / สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 3 ทุ่ม แต่ไม่ให้มีการจัดการแข่งขัน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจันทบุรีลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน ได้ทาง แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ไลน์หมอพร้อม หรือ ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดและป้องกันการแพร่ระบาด

อย่างไรก็ตามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดจันทบุรีเคยประกาศ เคอร์ฟิวส์ห้ามออกจากบ้านมาก่อนแล้วในช่วงการระบาดครั้งแรกช่วงเดือนเมษายน ปี 2563 ส่งผลดีต่อจังหวัดสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาด

 

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts