ปทุมธานี I เทศบาลตําบลบ้านใหม่เปิดชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1

ที่ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายสมศักดิ์ ปานย้อย ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยมีสภาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และ ข้าราชการเข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้

โดยนายสมบูรณ์ ปานย้อน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาว่าตามที่ตนเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่เลือกตั้งให้  เข้ามาดำรง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่

โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมถึง กรอบอำนาจหน้าที่  ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ให้เป็นเทศบาลตำบลที่น่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ในทุกๆด้าน โดยใช้นโยบายพัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไป รวมทั้งมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “บ้านใหม่ น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบครันมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ”

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวปทุมธานี

Related posts