นครสวรรค์ I ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลองครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่อระบบวีดิทัศน์ทางไกล) เพื่อทราบและพิจารณา ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและทบทวนแผนหลักการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

Related posts