ลพบุรี I หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังจิตอาสาออกแจกจ่ายน้ำสะอาด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  จัดกำลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวยใจ และทหารกองประจำการ จำนวน 9 นาย จากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวาย ค่ายวชิราลงกรณ์ พร้อมด้วย นางทิพย์สุดา ภู่งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี

นำรถยนต์บรรทุกน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค ของหน่วยขนาด 6,000 ลิตร ออกปฏิบัติงานเติมเต็มน้ำ ลงสู่ภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ ตามบ้านเรือนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ

ประกอบกับน้ำสำรองในภาชนะ ซึ่งใช้กักเก็บน้ำฝนของประชาชนในแต่ละบ้านได้แห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการอุบโภคบริโภค รวมกว่า 10 ครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 6 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี  โดยได้หมุนเวียนออกปฏิบัติงานจำนวน 2 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะคงจัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ออกให้การช่วยผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

สมชาย I ลพบุรี

Related posts