เชียงราย I หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดชุดเดินเท้ารณรงค์ฉีดวัคซีน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่.3 กองกำลังผาเมือง โดย ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ที่ 3216 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยกที่ 2 จัด กำลังพล. ร่วมกับ นายศราวุฒิ  ศรีสักแก้ว ผญบ./ผบ.กองกำลัง  ประชาชน บ้านข่วงแก้ว หมู่ 9 ตำบลป่าสัก  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ กองกำลังประชาชน บ้านข่วงแก้ว หมู่ 9ฯ เดินเท้ารณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สร้างการรับรู้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านทาง Line application ”หมอพร้อม” เพื่อทำความเข้าใจ  เข้ารู้ถึงพิษภัยและผลร้ายของโควิท 19 และเพื่อประโยชน์ของการลงทะเบียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิท 19 ทั้งนี้ ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย ยารักษาโรค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครัวเรือน และเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านข่วงแก้ว หมู่ 9 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา

Related posts