นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด

ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 โดยมี นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts