สระแก้ว I ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้นำชุมชน ตำบลเขาสามสิบ จำนวน 15 คน นำเสนอการดำเนินงานดีเด่น ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 18 เขตตรวจราชการ ผ่านรูปแบบออนไลน์

โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกดีเด่นจาก 76 จังหวัด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัด นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วให้เกียรติร่วมดำเนินการประกวดในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้ร่วมประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด

Related posts