ชลบุรี I เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ตามนโยบายยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนและครูผู้สอนในเรื่องสาธารณสุข ที่นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเลขานุการนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ดำเนินการ

นางสุกุมล คุณปลื้ม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีนโยบายการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และได้มอบหมายคณะทำงานดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อนำข้อมูลของแต่ละโรงเรียนมาปรับปรุงวางแผน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งเรื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสุขอนามัย ความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา ให้มีบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเด็กนักเรียน เพื่อให้ระบบการพัฒนาทางด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ซึ่งในวันนี้ ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 1-5 มาร่วมพูดคุยหารือปัญหาที่มีผลกระทบในโรงเรียน ที่ต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น เรื่องของสถานที่ พบว่าโรงเรียนบางแห่งหลังคารั่ว ฝ้าเพดานมีปัญหา และห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ โดยจะได้นำปัญหาทั้งหมดมาพิจารณาความสำคัญก่อนหลัง ก่อนรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นงบประมาณ ประจำปี 2565 ตามลำดับต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts