อุดรธานี I มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล

กรมทหารราบที่ 13 ได้รับมอบข้าวหอมมะลิ จาก บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด โดย คุณจันทวรรณ เรืองพัฒนา (เจ๊หมวย) จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจาก บริษัท อยู่เจริญคอนกรีต (1996) จำกัด โดยคุณเจริญ บุญเอื้อเบญจมาส (เฮียอู๋) จำนวน 80 แพ็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย รวมทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมทหารราบที่ 13 โดย พันเอก มงคล หอทอง ผบ.ร.13 พร้อมด้วยคุณสรัญญา ทองวิเศษ ตัวแทนประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมทหารราบที่ 13 และคณะ ได้นำกำลังพลของหน่วย และทีม Army Delivery นำข้าวหอมมะลิ และน้ำดื่มที่ได้รับมา รวมทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่หน่วยจัดหา นำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย พร้อมทีม Army Derivery ของหน่วย นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 80 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านโนนภูทอง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการปฏิบัติประชาชนในพื้นที่รู้สึกปราบปลื้มใจที่หน่วยทหารจากกรมทหารราบที่ 13 และบริษัทฯที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้fด้วย

ต่อมา คุณสรัญญา ทองวิเศษ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 13 และคณะ ได้จัดซื้อปลานิลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน และได้อนุมัติให้สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 พร้อมทั้งครอบครัวกำลังพล ที่ต้องการปลานิลราคาถูกกว่าท้องตลาดไว้รับประทาน ร่วมในการจัดซื้อเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลอีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งมียอดรวมในการจัดซื้อทั้งสิ้น จำนวน 309 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 18,540 บาท ผลการดำเนินการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดซื้อปลานิล ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่สามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติ

Related posts