ชลบุรี I ภาคธุรกิจพัทยา ยื่นหมื่นรายชื่อพร้อมรับวัคซีนโควิด-19

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และนายธเนศ ศุภรสหัสรังษี รักษาการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

เพื่อยื่นรายชื่อและหนังสือแสดงเจตจำนงค์ของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 รายชื่อ เพื่อแสดงความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชนที่พร้อมปฏิบัติตามวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกระจายวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วประเทศ อันจะแสดงว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในการควบคุมเรื่องดังกล่าวไว้ได้จนเป็นที่ปลอดภัยแล้ว

โดยในหนังสือระบุใจความเรื่อง ขออนุเคราะห์พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกสามในประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และผู้ประกอบการที่พักในเมืองพัทยาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

ทางภาคธุรกิจเอกชน จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเมืองพัทยา ในการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทางภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจเอกชนของเมืองพัทยา และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมต่อไป

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าประชาชนในเมืองพัทยา มีความพร้อมและความต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าในวันนี้ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคม ชมรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 10,000 ราย ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้ได้รับทราบต่อไป ส่วนเมืองพัทยาก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนต่างๆ ของเรื่องการกระจายวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว หลังได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง ซึ่งก็ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาล

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts