ราชบุรี I แนะนำ 3 ช่องทางการจองคิวรับการฉีดวัคซีน

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า จังหวัดได้ออกคำสั่งจังหวัด ที่ 1988/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ฉบับที่ 26 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีการเฝ้าระวังอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19  ได้  ในส่วนของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนจังหวัดราชบุรี ขอส่งตารางการจองคิวและการปรับมาตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนโครวิด 19 ได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts