นครสวรรค์ I อบจ. เตรียมจัดแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ โคก หนอง นา

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายชัยภัคฐ์  มั่นคงเศวตวงศ์  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นางกัลย์ชพร  รอดบำรุง​ สมาชิกสภาอบจ.เขต 2 อำเภอชุมแสงพร้อมคณะ   เข้าสำรวจศูนย์การเรียนรู้​ปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียงบ้านทุ่งแว่น​ ตำบลทับกฤช​ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์​

สำหรับพื้นที่สำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้​ปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียงบ้านทุ่งแว่น​นั้น กรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้อบจ.นครสวรรค์รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ​ เพื่อสานต่อ​โครงการพระราชดำริ บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงสาธิตการทำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ให้บริการทางวิชาการเกษตร​ เป็นสถานที่ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จัดโครงการ “โคก หนอง นา” ให้สมบูรณ์แบบ สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

นายกอบจ.มีแผนจะจัดแบ่งพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งเน้น​ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เกษตรกร​และผู้สนใจทั่วไป​ ให้สามารถนำ“เกษตรทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร​ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ด้านการเกษตร​ ประมง​ และปศุสัตว์​  ซึ่งการศึกษา “เกษตรทฤษฎีใหม่”อันเป็นแนวทางในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่ง เป็นพืชหลัก ไม้ผล​ พืชผัก พืชไร่และพืชสมุนไพร อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว์​ แบบผสมผสานไปพร้อมกันด้วย

Related posts