นครสวรรค์ I อบจ. ระดมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอีก 4 จุด แก้ปัญหาภัยแล้ว

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางอบจ.นครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่เป็นหลักสำคัญคือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปัญหาของปนะชาชนคืองานที่ อบจ.ต้องเข้าไปดูแลแก้ไข สมาชิกสภาอบจ.ทั้งหมด 36 เขต ต้องสนใจเอาใจใส่ดูแลประชาชนให้ดี หากพบมีปัญหาในพื้นที่ต้องรีบแจ้งทันที เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาหลักที่พบในทุกพื้นที่คือปัญหาภัยแล้งติดต่อกันอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายปี ทางอบจ.จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าบ่อน้ำบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นการเฉพาะหน้า

อบจ.นครสวรรค์มอบหมายให้นางทัศวลี ผึ้งสีใสหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าบ่อน้ำบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบภัยแล้งทิ้งช่วงเป็นระยะยาวนาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค

โดยในวันที่ 17-19 พฤษภาคมนี้ ชุดขุดเจาะได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าบ่อบาดาล อีก 4 บ่อ ดังต่อไปนี้คือ

จุดที่ 1  บ้านพุขาม หมู่ 7  ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 52 เมตร ระดับน้ำ 13 เมตร ปริมาณน้ำ 4 คิว ผู้ใช้น้ำ 150 คน ขนาดบ่อ 150 เมตร ท่อเหล็ก

จุดที่ 2 บ้านพุขาม หมู่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 38 เมตร ระดับน้ำ 12 เมตร ปริมาณน้ำ 4 คิว ผู้ใช้น้ำ 130 คน ขนาดบ่อ 150 เมตร ท่อpvc

จุดที่ 3 บ้านพุขาม หมู่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 21 เมตร ระดับน้ำ 5 เมตร ปริมาณน้ำ 3 คิว ผู้ใช้น้ำ 150 คน ขนาดบ่อ 100 เมตร ท่อpvc

จุดที่ 4  บ้านหนองขว้าว หมู่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 24 เมตร ระดับน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำ 3 คิว ผู้ใช้น้ำ 15 คน ขนาดบ่อ 150 ม. ท่อpvc

นอกจากนี้ยังมีภารกิจสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พื้นที่หมู่ 3 บ้านช่องแกระ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก  และเร่งส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนศูนย์ Covid 19 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ จำนวน 12,000 ลิตร

ทั้งนี้การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก แต่ติดขัดที่ทาง อบจ.นครสวรรค์ มีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเพียงเครื่องเดียว และไม่มีหน่วยงานใดในนครสวรรค์มีเครื่องขุดเจาะเลย บางครั้งการขุดเจาะจึงดำเนินไปได้ตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งทาง อบจ.ได้ทำเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อเครื่องขุดเจาะเพิ่มเติมแล้ว

 

Related posts