กองทัพภาคที่ 3 / กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 133

ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. “โครงการทหารพันธุ์ดี” กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด-19
  2. กิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ 3
  3. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน
  4. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
  5. กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังประชาชน ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
  6. แพทย์ทหารแนะรับประทานผักพื้นบ้านเสริมสุขภาพ

Related posts