นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย และการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts