“โครงการทหารพันธุ์ดี” กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยได้ริเริ่มให้      ทุกหน่วยทหาร ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้รถรยนต์, รถจักรยานยนต์ พร้อมพืชผักสวนครัว และผลผลิตต่างๆ  (รถพุ่มพวง) ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ไปบริการแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับประชาชนถึงภายในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

 

Related posts