กิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ 3

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ 3 สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร ตลอดจนเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก ความสามัคคี และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยทหารกับเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองทัพบก โดยมีการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบการแข่งขันฯ ดังนี้.-

 • การจัดทีมแข่งขัน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
  • เยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่  จำนวน 3 คน
  • นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่   จำนวน 1 คน
  • อาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่ จำนวน 1 คน
  • ข้าราชการทหาร   จำนวน 1 คน

 • การแข่งขันฯ มีกิจกรรม 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
  • กิจกรรมที่ 1 พิทักษ์ราชัน : เข้าแข่งขันทำการแสดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การแสดงประกอบดนตรี การปฏิญาณตน และการขับร้องบทเพลงรักชาติ
  • กิจกรรมที่ 2 ปกป้องประชา : เข้าแข่งขันทำกิจกรรมด้านความมั่นคงตามสถานการณ์ที่ได้สมมุติขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล และการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของกองทัพบก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  • กิจกรรมที่ 3 รักษาแผ่นดิน : ผู้เข้าแข่งขันทำการทดสอบกำลังใจในสถานที่กำหนด ได้แก่ สถานีการวิ่งในภูมิประเทศ, สถานีการผ่านเครื่องกีดขวาง และสถานีการข้ามลำน้ำ เป็นต้น เพื่อทดสอบความสามัคคีเป็นหมู่คณะ รวมถึงความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ

ในการนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษา, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาสมัครกิจการพลเรือน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยทหารใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และสำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จะจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนของกองทัพภาค ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับกองทัพบกต่อไป

 

Related posts