กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังประชาชน ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด        การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งอาจเกิดจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว โดยหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

  • พื้นที่ตามแนวชายแดน แจ้งไปที่กองกำลังป้องกันชายแดน ได้แก่
    • พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก : กองกำลังนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-563703
    • พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย : กองกำลังผาเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 053-211054
  • พื้นที่ตอนใน แจ้งไปที่ สายด่วนความมั่นคง โทร.1374 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

Related posts