ราชบุรี I เทศบาลเมืองโพธารามเปิดประชุมสภาสามัญสมัยแรก

นายชูศักดิ์ วัชรอำไพวัณย์ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตยพร้อมเปิดประชุมสภาโดยนายสายัญห์ จังพานิช นายกเทศบาลเมืองโพธารามพร้อมแนะนำรองนายกเทศบาลเมืองโพธารามนายปิยะ นันทานิช นายธนบัตร ศรีสวัสดิ์

 

นายวิชัย เก่งนำชัยตระกูลต่อจากนั้นนายสายัณห์ จังพานิช นายกเทศบาลเมืองโพธารามกล่าวนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่ 7ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา.ศิลปะ.วัฒนธรรม.จารีตประเพณี.และกีฬา.ด้านการศึกษา.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.ด้านบริหารการจัดการ

สุพจน์ I ราชบุรี

 

Related posts