04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมการดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือ คณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์(จังหวัดสะอาด) เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น