นครสวรรค์ I เทศบาลเชิญชวนร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วยในปัจจุบันถึงแม้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปายังคงมีปริมาณน้อยอยู่มาก ซึ่งถึงแม้ว่าเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการดำเนินการต่างๆเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถมีน้ำดิบนำมาผลิตน้ำประปา ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำมากกว่า 32,000 ราย ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ ทั้งการขุดชักร่องน้ำที่แห้งขอด เพื่อให้สามารถนำน้ำมาเข้าทางสูบของเครื่องสูบน้ำ  และจัดทำปรับปรุงแพสูบน้ำเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมตามการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าของสำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์

ในการนี้ถึงแม้เทศบาลนครนครสวรรค์จะได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับปัญหาปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำประปาประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อการมีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลนในอนาคต

ทาง้ทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด มีหลายประการ ดังนี้คือ

  1. อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ เพราะอาจลืม หลักการใช้น้ำประปามีอยู่ว่า เมื่อต้องการใช้น้ำก็เปิดให้พอใช้ กับความต้องการของท่าน เมื่อเลิกใช้ก็ปิดให้สนิท
  2. อย่าเปิดก๊อกทิ้งไว้ เมื่อน้ำประปาไม่ไหล
  3. ห้องอาบน้ำ ควรติดตั้งฝักบัว เพราะการใช้ฝักบัวสามารถชำระร่างกายได้ทั่วถึงกว่าการใช้ขันตักอาบและสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่า
  4. อย่าเปิดฝักบัวทิ้งไว้ ในขณะถูสบู่หรือสระผม
  5. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ชักโครก เพราะสิ้นเปลืองน้ำมากกว่า
  6. หลีกเลี่ยงการต่อสายยางยาว ๆ เพื่อนำน้ำไปล้างรถหรือรดน้ำต้นไม้
  7. อย่าให้ผู้อื่นใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำของท่าน เพราะเทศบาลคิดค่าน้ำประปาในอัตราก้าวหน้า คือ ใช้น้ำมากอัตราค่าน้ำสูงขึ้นเป็นขั้น
  8. ควบคุมคนในบ้านของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ ให้มีการประหยัดการใช้น้ำ
  9. ตรวจสอบท่อน้ำภายในบ้านของท่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น ก๊อกน้ำที่หยด หรือไหลรินอยู่ให้เปลี่ยนใหม่ แล้วปิดก๊อกน้ำทุกแห่งให้สนิทพร้อมทั้งตรวจมาตรวัดน้ำของท่านโดยสังเกตเข็มรูปดอกจันสีแดงบนหน้าปัด หากมีการเคลื่อนตัวแสดงว่าท่อน้ำภายในบ้านของท่านเกิดการชำรุด

Related posts