ศรีสะเกษ I บูรณาการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำแถบชายแดนไทยกัมพูชา

บริเวณฝายน้ำล้นห้วยขะยูง บ้านน้ำเย็น ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2 ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษ์, ปภ.สาขากันทรลักษ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5,ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน,ตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่  ร่วมลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำและเส้นทางน้ำลำห้วยขะยูง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำห้วงฤดูฝนนี้

โดยได้สำรวจปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ บ้านคำโปรย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์  เป็นแหล่งน้ำและต้นน้ำที่สำคัญรับน้ำจากภูเขาแถบชายแดน ขนาดอ่างความจุ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยห้วงหน้าฝนน้ำจากภูเขาชายแดน จะไหลเข้าอ่างนี้ และไหลลงสู่ลำห้วยขะยูง ผ่านฝายน้ำล้นบ้านน้ำเย็น ไหลต่อไปที่ อ.เบญจลักษ์ อ.โนนคูณ อ.กันทรารมย์  ลงลำน้ำมูล จ.อุบลราชธานี ปริมาณน้ำที่เหลือ (22พค.64)  3.977 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็น 49.54%

และได้สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยตามายเป็นอ่างเก็บน้ำฝนที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 25,000 ไร่ ความจุน้ำ 37.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่มีในอ่าง 11.541 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็น 30.95%   ซึ่งอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ยังคงเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่

ถือเป็นการการสำรวจเพื่อบริหารจัดการน้ำในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยหรือฝนทิ้งช่วงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts