04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สยามคูโบต้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลักดัน 3 โครงการ

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีลงนาม “พิธีบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ ดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้านเกษตรและโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์” เตรียมผลักดัน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และ Smart farm จังหวัดนครสวรรค์ 2 โครงการ SIAM KUBOTA Happy Community หรือการพัฒนาชุมชนเกษตรเพาะสุข…สู่ตำบล อยู่ดีกินดี และ 3. โครงการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ตั้งเป้า ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร ผสานกับองค์ความรู้การเพาะปลูกพืช สมัยใหม่ของสยามคูโบต้าเข้ามาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ ภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากของจังหวัดนครสวรรค์มี พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 4,700,565 ไร่คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของพื้นที่จังหวัด และจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 117,685 ล้านบาท เป็นรายได้ จากภาคเกษตรกรรมเพียง 35,991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.56 จึงเป็นเหตุผลให้จังหวัดนครสวรรค์จะต้องทำการปฏิวัติ การทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

โดยปรับเปลี่ยนการทำนามาปลูกพืชไร่ทดแทน มีการจัดทำระบบโซนนิ่งพื้นที่ เกษตรเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชไร่เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart farm โดยการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องการผลิต การแปรรูป และการตลาด นอกจากนี้การนำวัสดุเหลือใช้จากภาค การเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Model BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอซังข้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตอซังข้าวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ลดการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ช่วย ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การพัฒนาและยกระดับการทำเกษตรโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตร แบบยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีเพื่อลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ การปลูกพืชทดแทนนาข้าวในพื้นที่รอบบึง การใช้ พลังงานทดแทน เป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้น ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่มี การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำบาดาล การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การ รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยรอบ ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน จังหวัดและนอกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ซึ่งได้แก่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เป็นบริษัทชั้นนำ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์

ขณะที่ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าในฐานะองค์กรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรมานานกว่า 44 ปี เราไม่เพียงคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลและตอบแทนสังคมด้วยนโยบาย ESG ที่มุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตและเกิดรายได้ที่มั่นคง เราจึงผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดัน รวมถึงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่พร้อมมุ่งมั่น ดำเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกร

และด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร ผสานกับองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชสมัยใหม่ของสยามคูโบต้า เข้ามา บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อผลักดัน 3 โครงการที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับภารกิจ ของจังหวัดนครสวรรค์

สำหรับบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด นครสวรรค์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นศาสตร์ของภาคการเกษตรที่จะเข้ามาสร้าง กลไกการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้กับจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป