นครสวรรค์ I ประชุมเร่งสำรวจคลอง อ่าง ฝาย ประสาน สจ. จัดเข้าแผนงบประมาณ

ที่ห้องประชุมกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ และ 8 ทีมช่างอบจ.ร่วมประชุมสรุปติดตามและปัญหาอุปสรรคของโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และงบประมาณปี 65  ตามคำสั่งของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มอบหมายให้กองช่าง ฝ่ายสำรวจ งานยุทธศาสตร์ งานแผนและงานงบประมาณเร่งดำเนินการ เพื่อประสานงานกัน ในการออกสำรวจโครงการต่างๆพร้อมทั้งจัดเข้าแผนงบประมาณปี 2565-2566

ประเด็นในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปการออกพื้นที่สำรวจ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ประตูน้ำ  และคลอง เพื่อหารือในการหาทางจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเตรียมนำโครงการจัดเข้าแผนงบประมาณปี 2565-2566 โดยได้นำเรือพลาสติกสำรวจพร้อมเก็บข้อมูลระดับน้ำ ดังนี้คือ

  • จุดที่ 1 คลองหมู่ 11 ตำบลวัดไทร เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเมืองนครสวรรค์
  • จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหมู่ 11 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
  • จุดที่ 3 อ่างเก็บน้ำเขาพระ 2 อำเภอหนองบัว
  • จุดที่ 4 ฝายน้ำล้น หมู่ 9  ตำบลเขากะลา เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
  • จุดที่ 5 หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว สำรวจโครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อส่งน้ำ
  • จุดที่ 6 ร่วมกับนายชัย วจีสัจจะ สมาชิกสภา อบจ.เขต 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์ สำรวจอ่างโคกหม้อ ตำลหนองกระโดน

ซึ่งทุกโครงการที่ออกสำรวจ จะมีการสำรวจปริมาณงาน ระยะทาง งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อจัดเข้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ จะได้สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด อันเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จะได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้และมีน้ำทำการเกษตร อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ประชาชนจะมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ร่วมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เพื่อกำกับติดตามดูแล ให้ดำเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Related posts