ชัยภูมิ I เจ้าคณะจังหวัด รณรงค์พระทุกรูปฉีดวัคซีนและงดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

พระราชชัยสิทธิสุนทร  รักษาการณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  รณรงค์ให้สงฆ์ทุกวัด พระทุกรูปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  พร้อมจัดตั้งศูนย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด  รับบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกันก็งดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกเหลือเพียงกิจของสงฆ์เท่านั้น

พระราชชัยสิทธิสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ  อำเภอเมือง กล่าวว่า  จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว  คณะสงฆ์และวัดที่มีความพร้อมได้จัดตั้งจัดตั้งศูนย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด  เพื่อรับบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ  และปัจจัย นำไปมอบให้ครอบครัว และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านทางจังหวัด

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับมอบพร้อมนำส่งให้กับชุมชน ที่ประสบภัย ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ  ทรงให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ประชาชน ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่ไม่มีที่พึ่ง  อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสงฆ์ ที่ต้อง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่จำกัดเพศวัยและศาสนาด้วย  นอกจากนี้ พระราชชัยสิทธิสุนทร  ยังเชิญชวนให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดวิด-19  และประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนเห็นประโยชน์ในการฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อตนเอง  ครอบครัวและสังคมด้วย

ส่วนการจัดงาน วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญเดือน 6) ที่จะมาถึงในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นั้น ถือเป็นวันสำคัญยิ่งของศาสนาพุทธและพุทธศาสนิกชน  เพราะเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้  นิพพาน ของพระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ  และยูเนสโกยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก  ปกติจะมีการเฉลิมฉลอง การทำบุญ เวียนเทียน และปฏิบัติบูชาที่ยิ่งใหญ่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจงดกิจกรรมของฆารวาสและประชาชนไป  ตามคำสั่งของบ้านเมือง ถึงแม้จะมีการเตรียมการณ์ไว้แล้วก็ตามแต่จะ ยังคงไว้ซึ่งพิธีการที่เป็นกิจของสงฆ์ตามข้อบัญญัติของศาสนาเท่านั้น

งามนิตย์ I ชัยภูมิ

Related posts