03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ 3/2564