นครสวรรค์ I ประชุมติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

Related posts