นครสวรรค์ I อบจ. นำรถน้ำออกจ่ายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อน จากฝนทิ้งช่วง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์​  เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก สมาชิกสภา อบจ.หลายเขตว่ามีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้เนื่องจากประสพภาวะฝนทิ้งช่วง จึงมอบหมายสั่งการให้นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ จัดเจ้าหน้าที่นำรถน้ำออกเร่งส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อ​ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน

ได้นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนเป็นการสนับสนุนเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ดังต่อไปนี้คือ

จุดที่​  1​ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ แจกน้ำให้ศูนย์ Covid 19 จำนวน 12,000 ลิตร​ โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำประปาจากนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครนครสวรรค์​ เขตพืันที่รับผิดชอบของนายสุรจิต บัวทองศรี สอบจ.เขต 7 อำเภอเมือ​งนครสวรรค์​

จุดที่ 2  นำน้ำเข้าไปส่งที่ถังเก็บน้ำวัดบ้านไร่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร เขตพืันที่รับผิดชอบของนายสุพจน์ สังข์เงิน สอบจ.เขต 8 อำเภอเมือ​งนครสวรรค์

จุดที่​ 3  พื้นที่หมู่ที่ 9  บ้านโป่งดินแดง ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันละ 12,000 ลิตร  เขตพื้นที่รับผิดชอบของนายชัย วจีสัจจะ สอบจ .เขต 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์

จุดที่​ 4 พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วันละ 24,000 ลิตร เขตพืันที่รับผิดชอบของนางกัลย์ชพร รอดบำรุง สอบจ.เขต 2 อำเภอชุมแสง

ทั้งนี้การให้บริการรถส่งน้ำจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง อบจ.มีโครงการ มีแผนระยะยางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพียงแต่ต้องรอขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ ด้วยการจัดดำเนินการสำรวจ ทำเป็นโครงการใส่เข้าแผนปฏิบัติการของ อบจ. ก่อนจะดำเนินการตามแบบ ตามระยะเวลา ตามแผนต่อไป

Related posts