สระแก้ว I ผวจ. ประชุม 4 นายอำเภอ เฝ้าระวังตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติ

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในห้วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดผ่านระบบออนไลน์

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานต่อมาได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเพื่อชี้แจงมาตรการรองรับคนไทยเดินทางกลับเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

Related posts