29/05/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I พิธีถวายผ้าสไบทิพย์ห่มหลวงพ่อชนะ และประเพณีถวายสลากภัต

ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าสไบทิพย์ห่มหลวงพ่อชนะ และประเพณีถวายสลากภัต โดยพร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอลาดยาว วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยร่วมขบวนแห่ผ้าสไบทิพย์และหาบสลากภัต ร่วมประเพณีถวายสลากภัตด้วยวิธีจับฉลาก และร่วมพิธีถวายผ้าสไบทิพย์ห่มหลวงพ่อชนะ วัดหนองกระดูกเนื้อ ซึ่งเป็นกิจกรรมงานบุญเดือนหก วิสาขบูชา วัดหนองกระดูกเนื้อ วิถีชุมชนวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ลาวครั่ง ไทย มอญ โดยเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครสวรรค์