07/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สิงห์บุรี I โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันต้นไม้ของชาติ 2565

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)บูรณาการร่วมกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 จังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านกะดีแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดย นายบำรุง แสงพันธุ์ ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมและคัดเลือกเมล็ดยางนาที่มีความสมบรูณ์ จากต้นยางนาในพื้นที่โครงการปกปักษ์ทรัพยากรต้นยางนา บริเวณวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง มาเพาะเมล็ดขายพันธุ์ ดูแลรักษากล้าไม้จนพร้อมนำไปปลูก

และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยางนาขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.)รวบรวมพันธุกรรมไม้ยางนาที่มีลักษณะดีไว้และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางน้ำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กรมป่าไม้จึงเชิญชวนให้จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2665

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี สถานีเพาะกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี สวนรุกขชาติคูเมืองและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่และมีความเห็นว่าป่าชุมชนบ้านกะดีแดงมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่ขึ้นในพื้นที่รอบบึงจึงหมีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมฯ โดย นายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอท่าช้าง นางน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ตำรวจสันติบาล และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น พร้อมทั้งพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำเพื่อให้ป่าชุมชนบ้านกระดีแดงแห่งนี้เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆนำไปขยายผลต่อไป