03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I รร.อนุบาล ปฐมนิเทศนักเรียนแยกชั้น กันโควิด เตรียมพร้อมเปิด Onsite ทุกระดับชั้น

ที่ห้องประชุมรัตนินทร์สโรจ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน โดยแบ่งเป็นระดับชั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องโควิด ดังนี้ คือ

  • วันที่ 12 พฤษภาคม ระดับชั้น อนุบาล 1-2
  • วันที่ 13 พฤษภาคม ระดับชั้น ป.1-2
  • วันที่ 14 พฤษภาคม ระดับชั้น ป.3-ป.4 และ
  • วันที่ 15 พฤษภาคม ระดับชั้น ป.5-ป.6

นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์  ได้เปิดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่จะเปิดภาคเรียน ที่ 1/2556 ในวันที่ 17  พฤษภาคม นี้ และแจ้งว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในระหว่างกักตัวจึงมาร่วมปฐมนิเทศไม่ได้  ในส่วนของนโยบายที่เป็นภาพรวม สรุปได้ ดังนี้ คือ

1.การเปิดเรียน Onsite ทุกระดับชั้น โดยจะมีมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมในการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

  1. การทำงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่สนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
  2. แนวทางการรับส่งนักเรียนของผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 2,400 คนเศษ โรงเรียนได้มีมาตรการในเรื่องจุดรับส่ง การเปิดประตูเพื่อให้รถเดินทางเดียว และการจัดเตรียมและขยายที่จอดรถเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
  3. การเลือกตัวแทนระดับห้องทุกห้องเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
  4. การจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลาน ที่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมตามระดับวัยในแต่ละชั้น
  5. การจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรและการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ปกครองในปีการศึกษาที่ผ่านมา อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด

นอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้ปกครอง หากมีข้อเสนอแนะกับโรงเรียน ก็ขอให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูประจำชั้นเป็นคนแรก เพื่อนำความคิดเห็นมาร่วมกันพิจารณา เพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนต่อไป

ต่อจากนั้นฝ่ายบริหารโรงเรียน โดย นางปิยรัตน์ ป้องแสงสี รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางธินรา  อู๋สูงเนิน  นางสาวศิริลักษณ์  คชรัตน์  และ นายสมมารถ จีนเขตร์การ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาในแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของโควิดใน 2 ปี ที่ผ่านมา  ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด ต่าง ๆ แต่คณะครูก็ช่วยกันแก้ไข ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งทุกฝ่ายทำงานหนักเพื่อบุตรหลานของทุกท่าน ตลอดจนคุณครูทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน การจัดสร้างนวัตกรรม การจัดทำสื่อการสอน การนำเทคโนโลยี่มาใช้ในการเรียนการสอน จนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนก็ยังอยู่ในในแนวหน้าของระดับประเทศ  ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง และปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีความพร้อม มีโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนอย่างเต็มที่ต่อไป

“ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่อง รวมถึงทุกท่าน ที่ได้มาร่วมปฐมนิเทศในทุกวันที่ผ่านมา และขอขอบคุณตำรวจจราจรที่มาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียน เพื่อไม่เกิดปัญหาการจราจรที่คับคั่ง” นายปิยชาติ กล่าวในที่สุด